models d’exercici de drets tractament de dades

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
RAÓ SOCIAL: AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE MATADEPERA , en endavant, ADF Matadepera

Dades de contacte per exercir els drets:
ADF Matadepera
Plaça de l’Ajuntament 1
, 08230 Matadepera, BarcelonaTelèfon: 647 55 56 29

DADES DE L’INTERESSAT O REPRESENTANT LEGAL:
....................................................................................................................., major d’edat, amb domicili en......................................................................................................... núm................, Localitat.................................................. C.P................. Província................................................. Telèfon..................................... Correu Electrònic:............................................... amb DNI ..................................., del que acompanya còpia, per mitjà del present escrit exerceix el dret com interessat de conformitat amb els articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i en conseqüència,

SOL·LICITA,
Que se li faciliti gratuïtament el dret de (marcar amb una X només una casella):
Accés a les seves dades
Rectificació de les seves dades
Supressió de les seves dades
Portabilitat de les seves dades
Limitació del tractament de les seves dades Oposició al tractament de les seves dades No ser objecte d’elaboració de perfils
No rebre comunicacions comercials

Que, d’acord amb l’art. 12 del GDPR en el termini màxim d’un mes a explicar de la recepció d’aquesta sol·licitud (termini que pot prorrogar-se a màxim 2 mesos per a casos complexos) es respongui a la present sol·licitud i que es remeti per (marcar la casella corresponent amb una X):
Correu Ordinari Correu Electrònic

A Matadepera, el ...... de .......................... de .................

Nom .............................................................................................., amb NIF .......................... 

Representant legal de ..................................................................., amb NIF .......................... Signatura:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada