Grup d'Intervenció de l'ADF Matadepera. GIAM

El Grup d'Intervenció de l'ADF Matadepera.
L’Associació Grup d'Intervenció de l'ADF Matadepera (GIAM), està constituït per les persones vinculades al territori a protegir, uns voluntaris i voluntàries en actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any.

El GIAM és l'entitat que agrupa i organitza tots els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera.Àmbit d'actuació.

L'àmbit d'actuació del GIAM es el terme municipal de Matadepera, i només a requeriment dels caps operatius o dirigents de la federació d'ADF del Vallès Occidental, cossos de seguretat, bombers, agents rurals o alguna altre administració podran actuar fora d'aquest àmbit.

Funcions.
Els voluntaris del Grup d'Intervenció de l'ADF de Matadepera tenen les funcions següents:
    La protecció i defensa del medi Natural.
    Donar suport i treballar en les tasques relacionades amb la gestió de les emergències derivades de riscos naturals com ventades, nevades, aiguats/inundacions, etc.; i altres emergències derivades de la protecció civil municipal.
     Tasques de prevenció i extinció d'incendis en el medi natural, tasques pròpies de l'ADF Matadepera i que assumeix l'entitat doncs en gestiona els voluntaris.
    Col·laborar amb l'Ajuntament en tasques de protecció civil.
    Col·laborar amb el cos d'Agents Rurals i de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
    Tasques de neteja i reforestació de boscos.
    Tasques d’informació i de sensibilització a la població en temes relacionats amb les finalitats pròpies de l’entitat.


Tipus de voluntaris dins el GIAM.
Suport Bàsic:
Personal voluntari que disposa del carnet verd de l'ADF de Matadepera però que no realitza tasques per les quals fa falta algun tipus de formació especifica. També forma part d’aquest grup tot aquell personal que no ha estat admès en algun dels altres grups per la manca de formació o places.

Suport Avançat:
Personal que disposa del carnet verd i que ha realitzat activitats formatives de prevenció d'incendis forestals, us d'eines i maquinària. Aquest personal pot realitzar totes les activitats de prevenció d'incendis forestals del GIAM i tasques de suport en incendis forestal.
Aquest personal però no podrà intervenir en tasques d'extinció d'incendis ni en qualsevol altre tipus de sinistre.

Intervenció Forestal:
Grup format per voluntaris amb carnet groc de l'ADF Matadepera i amb formació en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Aquesta formació pot ser impartida per la federació o qualsevol òrgan competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis d’acord amb la normativa vigent.
El personal d'aquest grup només podrà realitzar tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, i no actuacions en altres tipus d’emergència.

Intervenció General:
Grup format per voluntaris amb carnet groc de l'ADF Matadepera, amb assegurança d'activitats tipus protecció civil del GIAM i amb formació en matèria de prevenció i extinció d’incendis i amb formació en matèria de protecció civil així com tota aquelles altres activitats de formació que el GIAM consideri obligatòries per tal de poder actuar en serveis diferents a la prevenció i extinció d’incendis forestals. Aquesta formació pot ser impartida per la federació, la pròpia entitat o qualsevol òrgan competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i emergències d’acord amb la normativa vigent.
El personal d'aquest grup haurà de tenir una dedicació mínima del 15 % a l’atenció de serveis d’urgència i vigilàncies i d’un 50% a les activitats de formació i altres.

 Drets, funcions i obligacions dels voluntaris.
     Dur a terme les tasques encomanades i complir les normes per garantir la bona marxa de les actuacions del GIAM i l'ADF Matadepera.
     Prestar la seva col·laboració personal en les tasques que determini la direcció de l'entitat sempre i quan siguin d'acord a les finalitats del GIAM.
     Acudir als sinistres el més aviat possible, quan se’ls avisi o en tinguin noticies per altres mitjans.
     Atendre als serveis preventius quan se’ls encomani.
     La correcta conservació dels locals, mitjans materials i/o tècnics i recursos en general.
     Col·laborar en actes i activitats vinculades a l'ADF.
     Portar, en els actes, activitats i actuacions vinculades a l'ADF i el GIAM, la documentació que acredita la seva pertinença al GIAM, vestir l'uniforme correctament i mantenir-lo en bon estat de conservació.
  Actuar en els sinistres amb el EPI's corresponents. Queda totalment prohibida la utilització de maquinària o la intervenció en activitats, sinistres o altres sense utilitzar els equips de protecció individuals corresponents. En aquest sentit els caps operatius i caps de colla vetllaran perquè el personal els utilitzin.
     Els voluntaris tenen el dret i el deure d'assistir als cursos que per a la seva formació s'organitzin.
     Els voluntaris seran beneficiaris d'una pòlissa d'assegurança d’accidents d'acord al grup al qual formin part.
     Retornar el material que correspongui quan es canvií de grup dins el GIAM o retornar-ho tot si es deixa de pertànyer a l'entitat.